مراحل پایانی پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد بر روی خط دهم سراسری بصورت EPC با مشارکت شرکت طرح و بازرسی
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مورخ دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳