نمودار سازمانی

ساختار سازمانی

شرکت مهندسی هیرگان انرژی یک شرکت پروژه محور است و خدمات مورد نیاز از جمله مهندسی، برنامه ریزی، کنترل، تدارکات، توسعه کسب و کار، حقوقی و قراردادها، فناوری اطلاعات، مالی را بر اساس نیاز هر پروژه و به صورت ماتریسی تخصیص می‌دهد.
ساختار سازمانی این شرکت به شرح ذیل است:

شرکت مهندسی هیرگان انرژی