حضور قائم مقام مدیر عامل، مدیر کنترل هزینه و منابع انسانی، شرکت مهندسی هیرگان انرژی در وبینار برگزار شده‌ توسط انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی (APEC)، در خصوص ضرورت پرداختن به سلامت روان در فضای صنعتی.