نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منصوری / جمع آوري و تقويت فشار گازهاي همراه منصوري

مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی

كارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)

شرکت ملی نفت ایران/ شرکت ملی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮب در راستای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﻴﺪان آﺳﻤﺎري ﻣﻨﺼﻮري، “احداث تاسیسات جمع آوری و تقويت فشار گازهای همراه منصوری به ظرفیت تقریبی 60 م ف م ر”، “خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه توربو پمپ در واحد بهره برداری قدیم منصوری به ظرفیت تقریبی 75 هـ ب ر”، “تفکیک خطوط جریانی موجود و احداث یک چند راهه جدید (در واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري/ نمکزدایی فاز-1 منصوری)” و “ساخت موقعیت ﭼﺎه، ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳـﻲ، تسهیلات سرچاهی و ﺧﻄـﻮط  ﻟﻮﻟـﻪ جریانی برای 14 حلقه چاه جدید” را در دستور کار قرار داده و در این راستا فعالیت های EPC مربوطه را  به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) واگذار نموده است. شرکت مهندسی و ساختمان نفت نیز خدمات مهندسی بسته های کاری فوق الذکر را به شرکت شرکت مهندسی هیرگان انرژی (به عنوان مشاور طراح پروژه) محول نموده است. خدمات مهندسی مربوطه شامل مطالعات مفهومی/ مقدماتی، طراحی تفصیلی و مهندسی خرید می باشد.

خدمات موضوع قرارداد

  • احداث تاسیسات جمع آوری و تقویت فشار گاز به ظرفیت 60م ف م ر
  • خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه توربو پمپ در واحد بهره برداری قدیم منصوری به ظرفیت 75 هـ ب ر
  • تفکیک خطوط جریانی
  • احداث چندراهه جدید در واحد بهره برداری/ نمکزدایی فاز 1 منصوری
  • ساخت موقعیت چاه، جاده دسترسی
  • تسهیلات سرچاهی
  • خطوط لوله جریانی برای 14 حلقه چاه جدید
  • خدمات مهندسی بسته های خرید به عنوان مشاور طراح پروژه شامل مطالعات مفهومی/ مقدماتی، طراحی تفصیلی و مهندسی خرید