نگهداشت و افزایش تولید بسته رامشیر/ احداث مجموعه بهره برداري، تقويت فشار گاز و نمكزدايي به همراه خط لوله نفت و گاز جهت انتقال نفت و گاز رامشير.

شرکت ملی نفت ایران/ شرکت ملی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮب در راستای نگهداشت و افزایش تولید از میدان رامشیر، “احداث مجتمع جدید فرآورش و جمع آوری نفت و گاز رامشیر (به ظرفیت بهره برداری/ نمکزدایی 55 هـ ب ر و ایستگاه تقویت فشار گاز)، خطوط لوله و تسهیلات جانبی مورد نیاز”، را در دستور کار قرار داده.

مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی

كارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)

شرکت ملی نفت ایران/ شرکت ملی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮب در راستای نگهداشت و افزایش تولید از میدان رامشیر، “احداث مجتمع جدید فرآورش و جمع آوری نفت و گاز رامشیر (به ظرفیت بهره برداری/ نمکزدایی 55 هـ ب ر و ایستگاه تقویت فشار گاز)، خطوط لوله و تسهیلات جانبی مورد نیاز”، را در دستور کار قرار داده و در این راستا فعالیت های EPC مربوطه را  به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) واگذار نموده است. شرکت مهندسی و ساختمان نفت نیز خدمات مهندسی بسته های کاری فوق الذکر را به شرکت شرکت مهندسی هیرگان انرژی (به عنوان مشاور طراح پروژه) محول نموده است. خدمات مهندسی مربوطه شامل صحه گذاری بر مطالعات مقدماتی، طراحی تفصیلی و مهندسی خرید می باشد.

خدمات موضوع قرارداد

  • سیستم فرآورش و جمع آوری نفت و گاز به ظرفیت بهره برداری/ نمکزدایی 55 هـ ب ر
  • ایستگاه تقویت فشار گاز
  • خطوط لوله و تسهیلات جانبی مورد نیاز
  • صحه گذاری بر مطالعات مقدماتی
  • طراحی تفصیلی
  • خدمات مهندسی بسته های خرید به عنوان مشاور طراح پروژه شامل مطالعات مفهومی/ مقدماتی، طراحی تفصیلی و مهندسی خرید