حضور شرکت مهندسی هیرگان انرژی در پارت دوم وبینار برگزار شده توسط انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های نفت گاز و پتروشیمی (APEC)، در خصوص سلامت روانی تاب آوری (resilience)
مورخ چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱