حضور سرپرستان محترم بخش برق و ابزار_دقیق شرکت_مهندسی هیرگان انرژی در دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK برگزار شده توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران.
۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱