حضور جناب آقای دکتر قاسمی، قائم مقام محترم مدیر عامل شرکت هیرگان انرژی و عضو گروه نفت و گاز جامعه مهندسان مشاور ایران، در جلسه با جناب آقای مهندس نوشادی، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، و درخواست ایشان در خصوص “ بازنگری در فرآیند برآورد بخش مهندسی پروژه ها و همچنین تعدیل پذیر نمودن آن بخش متناسب با تورم و تعدیل های دریافتی بخش خرید و اجرا، جهت حفظ نیروهای مجرب مهندسی کشور ، که مغز و چشم کشور و کارفرماهای محترم میباشند”