“انجام موفقیت آمیز آزمون عملکرد مکانیکال (MRT) بلوکه کمپرسورهای رفت و برگشتی گاز ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک مطابق با استاندارد API-618 و با حضور نمایندگان این شرکت،  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (کارفرمای اصلی)، شرکت توسعه پتروایران، TPI و وندور (شرکت هوایار) در کارخانه شرکت سازنده بلوکه (Kwangshin کره جنوبی) در تاریخ های 4 تا 6 اردیبهشت 1403”