صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه ‌‌‌Gas‌Lifting میدان درود در جزیره خارگ

پروژه ‌‌‌Gas‌Lifting میدان درود در جزیره خارگ

پروژه‌ احداث‌ واحد‌ تقطیر‌ سوم‌ و‌ گاز‌ مایع به صورت ‌EPC

کارفرما
شرکت نفت فلات قاره ایران
محل اجرا
جزیره خارگ

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • تهیه مدارک EPC