صفحه اصلیپروژه‌هاMCپروژه های ناحیه گچساران

پروژه های ناحیه گچساران

خدمات مدیریت، مهندسی کارگاهی و نظارت بر پروژه های ناحیه گچساران (MC)

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خدمات مربوط به نظارت عالیه و کارگاهی خود را جهت پروژه های مربوط به ناحیه گچساران بر اساس شرح کار و مشخصات فنی که طراحی مقدماتی و تفصیلی آن توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران اجرایی انجام گردیده را به مدت 24 ماه به شرکت مهندسی هیرگان انرژی محول نمود. شرکت هیرگان انرژی وظیفه ساماندهی عوامل نظارت عالیه و کارگاهی خود را در مناطق و واحدهای مختلف با هماهنگی نمایندگان کارفرما به عهده داشته و نحوه ارتباط سازمانی آنها را با دفتر مرکزی و نمایندگان کارفرما تدوین و مشخص می نماید.

خدمات موضوع قرارداد:

  • خدمات کنترل کیفیت
  • خدمات مکانیزه کنترل مستندات پروژه ها
  • خدمات هماهنگی، اجرایی و تحویل موقت
  • خدمات راه اندازی، بهره برداری آزمایشی، تحویل و تضمین
  • خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
  • خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
  • خدمات ارجاع کار شامل تنظیم اسناد و مدارک قراردادی، مشارکت در جلسات پیش از ارایه نرخ مناقصات و …
  • خدمات مهندسی شامل بازبینی و تایید استانداردهای مهندسی و روش های محاسباتی در بخش های مختلف و …

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته
مشاور
شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب