صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه بهینه سازی سیستم‌های جانبی فرآیندی منطقه خارگ، لاوان و سیری و بهرگان به صورت EPC

پروژه بهینه سازی سیستم‌های جانبی فرآیندی منطقه خارگ، لاوان و سیری و بهرگان به صورت EPC

پروژه بهینه سازی سیستم‌های جانبی فرآیندی منطقه خارگ، لاوان و سیری و بهرگان به صورت EPC

کارفرما
شرکت نفت فلات قاره ایران
محل اجرا
جزایر خارگ، لاوان، سیری، بهرگان و سكوهای مربوطه

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی پایه
  • مهندسی تفصیلی
  • نظارت عالیه
  • نظارت کارگاهی
  • خرید
  • ساخت
  • نصب
  • راه اندازی و تحویل