صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه‌ احداث‌ واحد‌ تقطیر‌ سوم‌ و‌ گاز‌ مایع به صورت ‌EPC

پروژه‌ احداث‌ واحد‌ تقطیر‌ سوم‌ و‌ گاز‌ مایع به صورت ‌EPC

پروژه‌ احداث‌ واحد‌ تقطیر‌ سوم‌ و‌ گاز‌ مایع به صورت ‌EPC

کارفرما
شرکت درریز / شرکت پالایش نفت اصفهان
محل اجرا
پالایشگاه اصفهان

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی تفصیلی
  • نظارت عالیه