صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه احداث ایستگاه تقویت فشار پتاوه‌‌ 4 بصورت‌ EPC

پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار پتاوه‌‌ 4 بصورت‌ EPC

پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار پتاوه‌‌ 4 بصورت‌ EPC

کارفرما
‌شركت مهندسی و توسعه گاز ایران
محل اجرا
استان کهگیلویه و بویر احمد

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی تفصیلی
  • نظارت عالیه