میدان نفتی منصوری

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منصوری

میدان نفتی منصوری- از میادین نفتی جنوب ایران- در 40 کیلومتری جنوب شهر اهواز قرار دارد. شرکت ملی نفت ایران/ شرکت ملی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮب در راستای نگهداشت و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ این میدان نفتی، فعالیت های EPC مورد نظر را (در بسته های کاری مختلف) به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) واگذار نموده است. شرکت مهندسی و ساختمان نفت نیز خدمات مهندسی بخش های زیر را به شرکت مهندسی هیرگان انرژی (به عنوان مشاور طراح پروژه) محول نموده است. خدمات مهندسی مربوطه شامل مطالعات مفهومی/ مقدماتی، طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید می باشد.

خدمات موضوع قرارداد:

  • احداث تاسیسات جمع آوری و تقویت فشار گاز به ظرفیت تقریبی 60م ف م ر
  • خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه توربو پمپ (به همراه کلیه نیازمندی های مربوطه)در واحد بهره برداری قدیم منصوری
  • ساخت موقعیت چاه، جاده دسترسی، احداث تسهیلات سرچاهی برای برای 14 حلقه چاه جدید (13 حلقه چاه تولیدی و 1 حلقه چاه تزریق پساب) و خطوط لوله جریانی/ انتقال پساب برای 14 حلقه چاه پیش گفته
  • احداث چندراهه جدید 35 رشته ای در واحد بهره برداری/ نمکزدایی فاز 1 منصوری و تفکیک خطوط لوله جریانی مربوط به 17 چاه موجود و احداث خطوط لوله جدید مربوطه از محل انشعاب تا چند راهه جدیدالاحداث پیش گفته

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته
مشاور
شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)