میدان نفتی رامشیر

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی رامشیر

شرکت ملی نفت ایران/ شرکت ملی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮب در راستای نگهداشت و افزایش تولید از میدان رامشیر، “احداث مجتمع جدید فرآورش و جمع آوری نفت و گاز رامشیر (به ظرفیت بهره برداری/ نمکزدایی 55 هـ ب ر و ایستگاه تقویت فشار گاز)، خطوط لوله و تسهیلات جانبی مورد نیاز”، را در دستور کار قرار داده و در این راستا فعالیت های EPC مربوطه را به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) واگذار نموده است. شرکت مهندسی و ساختمان نفت نیز خدمات مهندسی بسته کاری “احداث تأسیسات سرچاهی، خطوط لوله جریانی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و خط لوله تأمین آب مجتمع فرآورشی رامشیر” را به شرکت شرکت مهندسی هیرگان انرژی (به عنوان مشاور طراح پروژه) محول نموده است. خدمات مهندسی مربوطه شامل صحه گذاری بر مطالعات مقدماتی، طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید می باشد.

برخی بخش های شرح کار پروژه:

  • احداث خطوط لوله جریانی/ انتقال پساب جدید برای 9 حلقه چاه پیش گفته و 2 حلقه چاه تعمیری
  • احداث خطوط لوله انتقال نفت به مقاصد بوستر امیدیه و مایل 19 (محل اتصال به خط لوله پالایشگاه آبادان)
  • ساخت موقعیت چاه، جاده دسترسی، احداث تسهیلات سرچاهی برای برای 9 حلقه چاه جدید (7 حلقه چاه تولیدی و 2 حلقه چاه تزریق پساب)
  • احداث خطوط لوله انتقال گاز به ایستگاه تقویت فشار گاز جدیدالاحداث طرح جمع آوری گاز هولدینگ خلیج فارس و ایستگاه تزریق گاز امتزاجی رامشیر
  • احداث خط لوله آب رسانی از منبع آب درنظر گرفته شده (واقع در نزدیکی شهر امیدیه) تا مجتمع فرآورشی رامشیر به همراه تسهیلات مورد نیاز در محل اخذ انشعاب آب مربوطه

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته
مشاور
شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)