صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهتعمیرات اساسی و راه‌اندازی پمپ‌های سكوهای تولید نفت ابوذر به روش‌ EPC

تعمیرات اساسی و راه‌اندازی پمپ‌های سكوهای تولید نفت ابوذر به روش‌ EPC

تعمیرات اساسی و راه‌اندازی پمپ‌های سكوهای تولید نفت ابوذر به روش‌ EPC

کارفرما
‌شركت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
محل اجرا
سكوی نفتی ابوذر

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی تفصیلی
  • خرید
  • ساخت
  • نصب
  • راه اندازی وتحویل