صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهاحداث تاسیسات سرچاهی‌، خطوط لوله جریانی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و خط لوله تامین آب مجتمع فرآورشی رامشیر

احداث تاسیسات سرچاهی‌، خطوط لوله جریانی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و خط لوله تامین آب مجتمع فرآورشی رامشیر

احداث تاسیسات سرچاهی‌، خطوط لوله جریانی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و خط لوله تامین آب مجتمع فرآورشی رامشیر

کارفرما
مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( /)OIECشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
اهواز

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • تهیه مدارک EPC
  • مهندسی تفصیلی
  • نظارت عالیه